top of page

Droit Frontalier franco-belge

Travaillant depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec des sociétés belges, le cabinet Rodolphe ROUS a développé une véritable expertise dans les investissements transfrontaliers franco-belges.

Le cabinet conseille entreprises et dirigeants en matière d’optimisation juridique, sociale, fiscale et patrimoniale.

Il propose par ailleurs le secrétariat juridique des sociétés filiales françaises de groupes belges. Le cabinet Rodolphe ROUS assiste et défend ses clients belges devant l’ensemble des juridictions et centres d’arbitrage sur le territoire français.

Notre domaine de compétence couvre plus généralement l’ensemble des matières liées au droit commercial (franchise, distribution, agents commerciaux, publicité, baux commerciaux).

Grâce à un réseau de partenaires en Belgique (avocats, experts-comptables, notaires), nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients français ayant des intérêts sur le territoire belge.

 

Frans-Belgische wet

De Firma Rodolphe ROUS heeft jarenlang in nauwe samenwerking met Belgische bedrijven gewerkt en heeft een echte expertise ontwikkeld in grensoverschrijdende franse en Belgische investeringen.

Het bedrijf adviseert bedrijven en managers over juridische, sociale, fiscale en rijkdommen optimalisatie.

Het biedt ook het juridisch secretariaat van de Franse dochterondernemingen van Belgische groepen.

De firma Rodolphe ROUS helpt en verdedigt zijn Belgische klanten voor alle jurisdicties en arbitragecentra in Frankrijk.

Ons vakgebied bestrijkt meer in het algemeen alle zaken die verband houden met het handelsrecht (franchise, distributie, commerciële agenten, reclame, commerciële leases).

Dankzij een netwerk van partners in België (advocaten, geaccrediteerde accountants, notarissen) kunnen we voldoen aan de behoeften van onze Franse klanten met belangen in België.

bottom of page